Zwroty

Gwarancje, reklamacje, zwroty

1.Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co
oznacza, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia
należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy
sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych
przedmiotach.
2.Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w
okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na
jego rzecz.
3.Sprzedający i Kupujący wyłączają w stosunkach wynikających ze sprzedaży
towarów na rzecz Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wyłączenie
to nie dotyczy sytuacji, gdy Kupujący jest konsumentem.
4.Jeżeli Towar ma wady, a jest objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu Klient
może skorzystać z uprawnień wynikających z takiej gwarancji
5.Kupujący w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się wady ma obowiązek zgłosić
jej istnienie pisemnie lub poprzez email na adres: katex.poczta@gmail.com
6.Sprzedający, po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie towaru usunie wadę
fizyczną towaru lub dostarczy towar wolny od wad. Dokona zwrotu płatności Kupującemu, jeśli
żadna z powyższych opcji nie będzie możliwa.
7.Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu od Kupującego zakupionego
towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia sprzedaży towaru (data
wystawienia faktury VAT za sprzedany towar ). Koszty zwrotu, w szczególności
transportu towaru do siedziby Sprzedającego, ponosi Kupujący.
8.W przypadku gdy towar został sprzedany w ramach indywidualnego
zamówienia na rzecz produktu, który nie jest magazynowany,
specjalnie uwzględniającego potrzeby Kupującego, Sprzedawca
nie przyjmuję zwrotów
9.Decyzja o przyjęciu zwrotu towaru jest dyskrecjonalną decyzją
Sprzedającego, z tytułu której Kupujący nie może sobie rościć żadnych
roszczeń.