Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Klientów będących Przedsiębiorcami zawierającymi
umowę sprzedaży Towarów bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że ma ona dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy. Zakup na stronie nie jest możliwy dla klientów indywidualnych/detalicznych.

Postanowienia Ogólne
1.Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają
zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest
firma KATEX Części i Serwis do Maszyn Budowlanych Katarzyna Socha, ul. Warszawska 47,
82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 5782273268.
2.OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie
pisemnej w siedzibie sprzedającego oraz na stronie www.sklep.kat-ex.pl
3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w
zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców
umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy,
regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
4.Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy
sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie
uregulowanym w niej w sposób odmienny.
5.Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na
piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

Zawarcie umowy
1.Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
a. Nazwę Klienta Biznesowego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
b. Numer NIP lub odpowiednik,
c. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową,
d. Ilość zamówionego towaru,
e. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
2.Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie
zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia
przez Sprzedającego w formie e-mail. Pisemne
potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie
oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie
wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego
przyjęcia zamówienia. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na
obowiązywanie niniejszych OWS w stosunkach pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym.
3.Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku
powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w
dokumentach (np. sfałszowany nr NIP)
4.Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła
wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie z
tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

Ceny
1.W przypadku rozbieżności pomiędzy sprzedającym, a kupującym
dotyczących ceny towaru, ceną towaru jest cena wynikająca z faktury proforma.
2.Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do
których zostanie doliczony podatek VAT obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

Płatności
1.Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży
towaru w terminie wskazanym na fakturze.
2.W przypadku wyboru formy płatności „Za pobraniem” zapłaty za zakupiony Towar wraz z
opłatą za ten sposób płatności należy dokonać kurierowi przy wydaniu Towaru
Przedsiębiorcy.
3.Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
4.W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w
wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na towary
z przyjętych już do realizacji kolejnych zamówień.
5.Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia
Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już
przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego
zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub
opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia
Kupującego.
6.Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania
płatności za towar w ustalonym terminie.

Odpowiedzialność, termin realizacji, dostawa towaru
1.Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie
lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów
w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
2.Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec
zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności.
3.Jeżeli kupujący nie przyjmie towaru pomimo złożenia zamówienia,
Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i innymi
kosztami będącymi w związku z nie przyjęciem towaru przez Kupującego.
4.Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać
sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany
jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość, ilość oraz asortyment
dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych)
zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie,
sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo
kontroli zgłoszonej reklamacji na miejscu dostawy.
5.Kupujący ma obowiązek używać zakupione towary zgodnie z warunkami
technicznymi ich użytkowania.

Gwarancje, reklamacje, zwroty
1.Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co
oznacza, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia
należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy
sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych
przedmiotach.
2.Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w
okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na
jego rzecz.
3.Sprzedający i Kupujący wyłączają w stosunkach wynikających ze sprzedaży
towarów na rzecz Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wyłączenie
to nie dotyczy sytuacji, gdy Kupujący jest konsumentem.
4.Jeżeli Towar ma wady, a jest objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu Klient
może skorzystać z uprawnień wynikających z takiej gwarancji
5.Kupujący w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się wady ma obowiązek zgłosić
jej istnienie pisemnie lub poprzez email na adres: katex.poczta@gmail.com
6.Sprzedający, po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie towaru usunie wadę
fizyczną towaru lub dostarczy towar wolny od wad. Dokona zwrotu płatności Kupującemu, jeśli
żadna z powyższych opcji nie będzie możliwa.
7.Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu od Kupującego zakupionego
towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia sprzedaży towaru (data
wystawienia faktury VAT za sprzedany towar ). Koszty zwrotu, w szczególności
transportu towaru do siedziby Sprzedającego, ponosi Kupujący.
8.W przypadku gdy towar został sprzedany w ramach indywidualnego
zamówienia na rzecz produktu, który nie jest magazynowany,
specjalnie uwzględniającego potrzeby Kupującego, Sprzedawca
nie przyjmuję zwrotów
9.Decyzja o przyjęciu zwrotu towaru jest dyskrecjonalną decyzją
Sprzedającego, z tytułu której Kupujący nie może sobie rościć żadnych
roszczeń.